Τελευταία νέα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Ιατρικών Υπηρεσιών από: έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας/Γενικής Ιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.15η Συνεδρίαση/θ.29ο/18-4-2024 Απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., εγκρίνεται η συνεργασία – κατάρτιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών παροχής ανεξάρτητων Ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη , σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5497/21-02-2024 Πρόσκληση- Ανακοίνωση (ΑΔΑ:6ΞΟ4ΟΞΧ1-Ν05) ως παρακάτω: Α. Συνολικός Πίνακας Συμμετεχόντων (xlsx) Β. Πίνακας εγκεκριμένων για συνεργασία βάσει μοριοδότησης (xlsx).

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης σωληνώσεων στο Π.Π.Π.Α. “Η Μητέρα”, του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Εργαστήρι – Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης”», με κωδικό MIS: 6003767

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

2η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και Α.Μ.Ε.Α. , ως Δικαιούχου της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ ” με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και Ένταξη στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :