Για την υποβολή αίτησης εισαγωγής,  στις μονάδες Φυσικής Αποκατάστασης του φορέα μας, εκτός του εντύπου της αίτησης, παραθέτουμε  όλα τα απαραίτητα έντυπα,  που θα συμπληρώνονται και επισυνάπτονται παράλληλα με την αίτηση και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Αίτηση για το τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ενδιαφερομένου
  4. Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου(Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται από τον ίδιο.)
  6. Έντυπο ΕΟΠΥΥ