Τελευταία νέα

Γενικό πλαίσιο εθελοντισμού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με την παράγραφο θ) του άρθρου 9 του Ν.4109/13 (ΦΕΚ 16/Α΄/23-1-13) ,τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ./ Φορείς Κοινωνικής Προστασίας, που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής ,
συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα το Νομό Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο πλαίσιο