Τελευταία νέα

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2016

Σύνολο Προϋπολογισμού:

229.678,00 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),

203.254,87 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΕ : 1511

CPV 15100000-9

ΑΔΑ: ΩΙΘ4ΟΞΧ1-ΧΝ6