Τελευταία νέα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου του Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Π.Α.Α.Π.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΞΧ1-2ΤΠ)

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ για την αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου του Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Παραρτήματος Αποθεραπείας και  Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίας Βούλας (ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΞΧ1-2ΤΠ)

Σύνολο Προϋπολογισμού : 30.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (24.193,55 χωρίς Φ.Π.Α)

Από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου

CPV: 45260000-7

ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΞΧ1-2ΤΠ

 

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό:

ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΞΧ1-2ΤΠ