Τελευταία νέα

Διευκρίνηση για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών από έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό στο Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» (Π.Π.Α.Κ.Α.Μ.).

Διευκρινίζουμε ότι στην με αρ. πρωτ.: 29012/09-11-2022 (ΑΔΑ: 971ΙΟΞΧ1-Η24) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό στο Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» (Π.Π.Α.Κ.Α.Μ.), εκ παραδρομής ορίστηκε ότι: «μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η «Άδεια άσκησης επαγγέλματος»» η οποία, κατόπιν ενημέρωσης από τον αρμόδιο σύλλογο, δεν υφίσταται ως προαπαιτούμενη για την άσκηση του επαγγέλματος του Ειδικού Παιδαγωγού.

Κατά συνέπεια σας ενημερώνουμε ότι κατά την διαδικασία υποβολής της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα περιλαμβάνει η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού διαμορφώνονται ως εξής:
  1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί το αρχικό έντυπο της Αίτησης θα γίνει αποδεκτό.

1) Διευκρίνηση Πρόσκλησης

2) Αίτηση (Ορθή)