Τελευταία νέα

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 01/2016

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή βρεφικών πανών και πανών ενηλίκων των παραρτημάτων και των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2016

Σύνολο Προϋπολογισμού:

146.179,10 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),

117.910,17 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΕ : 1381

CPV 33771200-7 και

CPV 33771000-5

ΑΔΑ: Ω3Ε9ΟΞΧ1-390