Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής για τους περιθαλπόμενους του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Επιμελητές.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) ανακοινώνει την  Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Επιμελητές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπόνηση Τεχνικής Περιγραφής των Συσκευών Φυσικού Αερίου που Προορίζονται για την Εξυπηρέτηση των Αναγκών Θέρμανσης στο Κτίριο Φιλοξενίας των Παιδιών, τον Χώρο του Μαγειρείου, το Κτίριο των Γραφείων της Διοίκησης Της Μονάδας Παιδικής Προστασίας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση :