Έντυπα για την εισαγωγή στο τμήμα Χρονίως Πασχόντων

Για την υποβολή αίτησης εισαγωγής,  στις μονάδες χρονίως πασχόντων του φορέα μας, εκτός του εντύπου της αίτησης, παραθέτουμε  όλα τα απαραίτητα έντυπα,  που θα συμπληρώνονται και επισυνάπτονται παράλληλα με την αίτηση και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.

Επίσης μπορείτε να κάνετε αίτηση επανεξέτασης  και να την καταθέσετε μαζί με πιθανά νέα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πρότερων δεδομένων.

Α. Απαιτούνται

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Έντυπο Αίτησης (Νέο)
  3. Ιατρικό Πιστοποιητικό
  4. Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου
  7. Έντυπο ΕΟΠΥΥ

Β. Προαιρετικά

Αίτηση επανεξέτασης